תיעול

חוק עזר לקריית עקרון (תיעול), התשע"ז – 2016

פורסם: חש"ם 864, התשע"ז (29.12.2016), עמ' 182

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 14, 22, 23 ו-24 לפקודת המועצות המקומיות (להלן – הפקודה), מתקינה מועצת המועצה המקומית קריית עקרון חוק עזר זה:

הגדרות

 1. בחוק עזר זה –

"אדמה חקלאית" – קרקע שאין עליה בניין, שייעודה על פי תכנית הוא לחקלאות ושלא ניתן לגביה היתר לשימוש למטרה אחרת, ואין משתמשים בה בפועל למטרה אחרת;

"אישור בקשה להיתר בנייה" – אישור בקשה למתן היתר בנייה בידי מוסד התכנון המוסמך לפי חוק התכנון והבנייה;

"אזור איסוף" – שטח שעבודות התיעול שיבוצעו בו מיועדות לשמש במישרין או בעקיפין את הנכסים שבו;

"בנייה חדשה" – הקמת בניין חדש בנכס או תוספת לבניין קיים הניצב בנכס;

"בנייה חורגת" – בנייה חדשה שנבנתה בלא היתר בנייה או בסטייה מהיתר;

"בניין" – מבנה, בין שהוא ארעי ובין שהוא קבוע, בין שבנייתו הושלמה ובין אם לאו, הבנוי אבן, בטון, טיט, ברזל, עץ או חומר אחר, לרבות חלק של מבנה כאמור וכל המחובר לו חיבור של קבע;

"בעל נכס"

(1)     בנכסים שאינם מקרקעי ציבור כהגדרתם בסעיף 107 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן – חוק המקרקעין) – הבעל הרשום של הנכס, ובהעדר רישום – בעלו של הנכס מכוח הסכם או מסמך מחייב אחר, ובהעדרו – מי שזכאי כדין להירשם כבעל הנכס, ובהעדרו – מי שזכאי להפיק הכנסה מהנכס או ליהנות מפירותיו של הנכס כבעלים;

(2)     בנכסים שהם מקרקעי ציבור כאמור – החוכר לדורות כמשמעותו בחוק המקרקעין, בין שבדין ובין שביושר, ובהעדר חוכר לדורות – מי שניתנה לו הרשאה להשתמש בנכס, שניתן לראותה מבחינת תוכנה כבעלות או כחכירה לדורות; ובהעדר חוכר לדורות או בר-רשות כאמור – בעלו של הנכס;

"דמי השתתפות" – דמי השתתפות לפי חוק עזר קודם למועצה;

"היטל" או "היטל תיעול" – היטל המוטל לכיסוי הוצאות של התקנת מערכת תיעול לפי חוק עזר זה;

"היטל קודם" – היטל תיעול לפי חוק עזר קודם למועצה;

"היתר בנייה", "סטייה מהיתר", "שימוש חורג" – כמשמעותם בחוק התכנון והבנייה;

"הפרשי הצמדה", "מדד", "תשלומי פיגורים" – כהגדרתם בחוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה), התש"ם-1980;

"חוק התכנון והבנייה" – חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965;

"חוק עזר קודם" – כל חוק עזר למועצה בדבר תיעול שקדם לחוק עזר זה ולרבות חוק עזר לקריית עקרון (סלילת רחובות), התשמ"א-1981;

"יציע", "עליית גג" – כהגדרתם בפרט 1.00.1 לתוספת השלישית של תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל-1970 (להלן – תקנות היתר בנייה);

"המהנדס" – מהנדס המועצה או עובד מועצה שהמהנדס אצל לו את סמכויותיו בכתב, כולן או מקצתן, לפי סעיף 6 לחוק הרשויות המקומיות (מהנדס רשות מקומית), התשנ"ב-1991, לעניין חוק עזר זה;

"המועצה" – המועצה המקומית קריית עקרון;

"מערכת תיעול" – המערכת המשמשת את המועצה לניקוז מי נגר עילי והמצויה בבעלותה, בחזקתה, ברשותה או בשליטתה, לרבות כל תעלה ומיתקן המשמשים לתכלית זו ולהוציא תעלה פרטית;

"נכס" – כמשמעותו בסעיף 1 לצו המועצות המקומיות (א), התשי"א-1950;

"נכס אחר" – נכס המיועד או המשמש בפועל לאחד או יותר מהשימושים האלה: תעשייה, מלאכה, מסחר, אחסנה, תצוגה, או למתן שירותים נלווים לאחד או יותר משימושים אלה;

"נכס למגורים" – נכס המיועד או המשמש בפועל למגורים וכל נכס שאינו נכס אחר;

"נכס מעורב" – נכס המיועד או המשמש במעורב הן לשימושים של נכס למגורים והן לשימושים של נכס אחר;

"נפח בניין" – הסכום במ"ק של שטחי כל הקומות בבניין, המוכפלים כל אחד מהם בגובהה של אותה הקומה הנמדד במטר אורך, לפי כללי המדידה שנקבעו בפרט 1.00.5 לתוספת השלישית של תקנות היתר בנייה, ולרבות נפח של בניין או תוספת לבניין העתידים להיבנות, שאושרה לגבייהם בקשה להיתר בנייה – לפי הבקשה שאושרה;

"עבודת תיעול" – עבודות להתקנה או לחפירה של תעלה וכל עבודה נלווית הנוגעת להתקנתה או לחפירתה, שתכליתה ניקוז מי נגר עילי;

"קומה" – חלל המשתרע בין שתי רצפות סמוכות הנמצאות זו מעל זו, הנמדד על פי גובהו המזערי של אותו חלל, כקבוע בפרט 2.03 לתוספת השנייה של תקנות היתר בנייה, ככל שנקבע כזה, ולרבות בנייני עזר, מרתפים, מרפסות, מחסנים, חדרי מדרגות, מעברים, גבליות, מרתפי חניה, חניות מקורות, יציעים, חדרי מעליות, עליות גג וכל שטח אחר בקומה;

"ראש המועצה" – לרבות מי שראש המועצה הסמיך לפי סעיף 17 לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל"ה-1975, לעניין חוק עזר זה;

"שטח המיועד להפקעה" – שטח המיועד לצורכי ציבור ואשר הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה הודיעה כי בכוונתה להפקיעו בהתאם לסעיפים 5 ו-7 לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור), 1943;

"שטח בניין" – הסכום במ"ר של שטחי כל הקומות בבניין לרבות –

(1)     שטחה של בנייה חורגת;

(2)     שטחו של בניין או שטחה של תוספת לבניין העתידים להיבנות שאושרה לגבייהם בקשה להיתר בנייה – לפי השטח שאושר;

"שטח המיועד לצורכי ציבור" – שטח קרקע או שטח בניין המיועד בתכנית לצורכי ציבור;

"שטח קומה" – סכום הכולל במ"ר של שטח ההשלכה האופקית של רצפת הקומה, בתוספת השטח שמתחת לקירותיה החיצוניים והפנימיים;

"שטח קרקע" – שטחה הכולל של הקרקע שבנכס לרבות הקרקע שעליה ניצב בניין;

"תכנית" – כהגדרתה בחוק התכנון והבנייה;

"תעודת העברה לרשם המקרקעין" – כאמור בסעיף 21 לפקודת המועצות המקומיות;

"תעלה" – אפיק ניקוז בין טבעי ובין מותקן או מוסדר, המיועד להולכתם ולניקוזם של מי נגר עילי, מי גשמים ומים אחרים, למעט שפכים או מי קולחין, לרבות צינור מוביל, מוביל יצוק, אבזר, תא ביקורת, תא איסוף, תא קיבול וכל מיתקן ואבזר אחר המהווה חלק מהאפיק או הקשור בו;

"תעלה פרטית" – תעלה המשמשת נכס פלוני, שאינו בבעלות המועצה;

"תעלה ציבורית" – תעלה שאינה תעלה פרטית;

"תעריפי ההיטל המעודכנים" – תעריפי ההיטל שבתוספת הראשונה בשיעורם המעודכן במועד הוצאת דרישת התשלום לפי חוק עזר זה;

"תעריפי ההיטל שבתוקף" – תעריפי ההיטל שבתוספת הראשונה לפי שיעורם המעודכן ביום התשלום לקופת המועצה;

"תקנות הנחה בארנונה" – תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה בארנונה), התשנ"ג-1993.

היטל תיעול

 1. (א) היטל תיעול נועד לכיסוי הוצאות המועצה בשל התקנת מערכת התיעול בתחומה, בלא זיקה לעלות ביצוע עבודות תיעול המשמשות את הנכס החייב או הגובלות בו.

(ב)     החליט המהנדס על קביעת שטח כאזור איסוף, תונח החלטתו במשרד מועצת המועצה ותהיה פתוחה לעיון הציבור; הודעה על החלטת המהנדס תפורסם בעיתונות בדרך הקבועה בסעיף 1א לחוק התכנון והבנייה.

(ג)     היטל תיעול יוטל על בעל נכס בהתקיים אחד מאלה:

(1)     תחילת ביצוע עבודות תיעול באזור האיסוף שבו מצוי הנכס נושא החיוב; לעניין זה, "תחילת ביצוע עבודות תיעול" – גמר תכניות לביצוען של עבודות תיעול באזור האיסוף שבו מצוי הנכס וכן אישור של המועצה, לפי הנוסח של טופס 1 שבתוספת השנייה, ולפיו בכוונתה לצאת למכרז לביצוע עבודות התיעול או להתקשר כדין בדרך אחרת לביצוע עבודות כאמור, בתוך 12 חודשים ממועד מתן האישור;

(2)     אישור בקשה להיתר בנייה; לא התקיימו עבודות תיעול באזור האיסוף שבו מצוי הנכס, בעת אישור הבקשה להיתר בנייה כאמור, תאשר המועצה לפי הנוסח של טופס 2 שבתוספת השנייה, כי הליך תכנון עבודות התיעול כאמור מצוי בעיצומו ותחילת ביצוע העבודות צפויה להתקיים בתוך 12 חודשים ממועד מתן האישור;

(3)     בנייה חורגת בנכס.

(ד)     היטל שעילתו אישור בקשה להיתר בנייה בעבור בנייה חדשה או בנייה חורגת, ישולם גם אם בוצעו עבודות תיעול באזור האיסוף שבו מצוי הנכס לפני תחילתו של חוק עזר זה.

חיוב בהיטל תיעול לנכס למגורים

 1. (א) היטל תיעול לנכס יחושב לפי שטח הקרקע ושטח הבניין שבנכס, וסכומו יהיה הסכום המתקבל ממכפלת שטח הקרקע ושטח הבניין בנכס, בתעריפי ההיטל שבתוספת הראשונה.

(ב)     היטל שעילתו קבועה בסעיפים 2(ג)(1) או 7(ב) ישולם לפי תעריפי ההיטל המעודכנים; היטל שעילתו קבועה בסעיפים 2(ג)(2) או 7(ג) ישולם לפי תעריפי ההיטל שבתוקף.

(ג)     שולמו בעד נכס, בשל ביצוע עבודות תיעול, היטל קודם, היטל תיעול או דמי השתתפות (להלן – חיוב ראשון) לא ייכללו שטח הקרקע ושטח הבניין בנכס, בעת הטלתו של החיוב הראשון, במניין השטחים לפי סעיף קטן (א), לצורך חישוב ההיטל לפי חוק עזר זה.

(ד)     שולם בעד נכס חיוב ראשון, יחויב בעל הנכס פעם נוספת בתשלום היטל תיעול, בעד בנייה חדשה שאושרה לאחר ששולם החיוב הראשון.

(ה)    אושרה בקשה להיתר בנייה בעבור בנייה חדשה תחת בניין שנהרס וששולם בעדו חיוב ראשון, יחושב ההיטל בשל הבנייה החדשה על בסיס שטחה בניכוי שטח הבניין שנהרס כאמור.

(ו)     נוכחה המועצה לדעת, לאחר גמר בנייתו של בניין, כי שטחו הבנוי בפועל אינו זהה לשטח הבניין שלגביו אושרה הבקשה להיתר בנייה ושעל פיו שולם ההיטל, תשיב לבעל הנכס, או תגבה ממנו, לפי העניין, בהתאם להוראות כל דין, את סכום ההפרש הנובע מפער השטחים שהתגלה; סכום ההפרש כאמור יחושב על בסיס תעריפי ההיטל שהיו בתוקף בעת תשלום ההיטל, בתוספת הפרשי הצמדה.

חיוב בהיטל תיעול לנכס אחר

 1. (א) היטל תיעול לנכס אחר, יחושב לפי שטח הקרקע ונפח הבניין שבנכס, וסכומו יהיה הסכום המתקבל ממכפלת שטח הקרקע ונפח הבניין בנכס, בתעריפי ההיטל שבתוספת הראשונה.

(ב)     הוראות סעיף 3(ב) עד (ו) יחולו בשינויים המחויבים ולפי העניין גם על היטל סלילת רחובות לנכס אחר.

חיוב בהיטל תיעול לנכס מעורב

 1. היטל תיעול לנכס מעורב יחושב בהתאם לכללים האלה:

(א)    בשל חלק הנכס המיועד או המשמש בפועל לשימושים של נכס מגורים – יחושב סכום ההיטל כהיטל לנכס למגורים;

(ב)     בשל חלק הנכס המיועד או המשמש לשימושים של נכס אחר – יחושב סכום ההיטל כהיטל לנכס אחר.

היטל בשל בנייה חורגת

 1. (א) בעל נכס חייב בתשלום היטל תיעול בשל בנייה חורגת שנבנתה בנכס.

(ב)     לעניין סעיף קטן (א), יראו את יום תחילת הבנייה החורגת, כפי שייקבע בידי המהנדס, או את יום תחילת ביצוע עבודות התיעול באזור האיסוף שבו מצוי הנכס, לפי המועד המאוחר שבהם, כמועד שבו התגבש החיוב בהיטל התיעול (להלן – מועד התגבשות החיוב).

(ג)     לצורך תשלום ההיטל לפי סעיף זה, תמסור המועצה לחייב דרישת תשלום.

(ד)     סכום ההיטל בשל הבנייה החורגת יהיה הסכום הגבוה מבין אלה:

(1)     סכום המחושב לפי תעריפי ההיטל במועד התגבשות החיוב בתוספת תשלומי פיגורים;

(2)     אם הועלו תעריפי ההיטל במועד כלשהו לאחר מועד התגבשות החיוב (להלן – מועד ההעלאה) – סכום המחושב לפי תעריפי ההיטל המעודכנים בתוספת תשלומי פיגורים החל במועד המאוחר מבין אלה:

(א)     מועד ההעלאה;

(ב)      חמש שנים טרם המועד שבו התגלתה הבנייה החורגת;

לעניין סעיף קטן זה, "הועלו תעריפי ההיטל" – העלאת תעריפים באמצעות תיקונו של חוק העזר.

(ה)    שולם ההיטל ונהרס בניין המהווה בנייה חורגת בתוך 5 שנים מיום תחילת הבנייה, תשיב המועצה לבעל הנכס את ההיטל ששילם בשל הבנייה החורגת, בניכוי 20% משיעור ההיטל בעבור כל שנה או חלק ממנה, בצירוף הפרשי הצמדה מיום התשלום ועד יום ההשבה.

היטל תיעול באדמה חקלאית

 1. (א) בעל נכס מסוג אדמה חקלאית לא ישלם בעדו היטל תיעול.

(ב)     חדל נכס מלהיות אדמה חקלאית, מששונה ייעודו בתכנית, חייב בעליו בתשלום היטל תיעול, לפי הוראות חוק עזר זה.

(ג)     חדל נכס מלהיות אדמה חקלאית, משניתן לגביו היתר לשימוש חורג, חייב בעליו בהיטל תיעול, לפי הוראות חוק עזר זה.

(ד)     חדל נכס מלהיות אדמה חקלאית, בלי שניתן לגביו היתר כאמור בסעיף קטן (ג) ובלי ששונה ייעודו בתכנית, יחולו הוראות סעיף 6, בשינויים המחויבים לפי העניין.

חיוב בהיטל בשל שטח המיועד להפקעה

 1. (א) לא יוטל חיוב בהיטל תיעול בעד שטח המיועד להפקעה.

(ב)     שילם בעל נכס היטל בעבור נכס ובמהלך 5 השנים שממועד תשלום ההיטל הוחל בהליך הפקעה וניתנה הודעה בהתאם לסעיפים 5 ו-7 לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור), 1943, תשיב המועצה לבעל הנכס את ההיטל ששילם בניכוי 20% מסכום ההיטל בעבור כל שנה או חלק ממנה, בצירוף הפרשי הצמדה מיום התשלום ועד יום ההשבה.

דרישה לתשלום ההיטל

 1. (א) לצורך תשלום ההיטל, תמסור המועצה לחייב דרישת תשלום, שבה יפורטו הסעיף בחוק העזר שמכוחו הוטל ההיטל, סכום ההיטל, המועד לתשלומו, שטח הנכס, תעריפי ההיטל המעודכנים אשר שימשו בסיס לחישוב סכום ההיטל ודרכי תשלום ההיטל.

(ב)     דרישת התשלום תימסר בעת התגבשות עילת החיוב כאמור בסעיפים 2(ג), 6 ו-7.

(ג)     לא נמסרה מסיבה כלשהי דרישת תשלום באחד מהמועדים הנזכרים בסעיף קטן (ב) (להלן – מועד החיוב המקורי), רשאית המועצה למסור את דרישת התשלום טרם מתן תעודת העברה לרשם המקרקעין או טרם מתן אישורה לצורך העברת זכויות חכירה במינהל מקרקעי ישראל; במקרה זה ייקבע סכום החיוב על בסיס תעריפי ההיטל כפי שהיו בתוקפם במועד החיוב המקורי בתוספת הפרשי הצמדה.

(ד)     אין בפגם שנפל בדרישת תשלום כדי לגרוע מחובת בעל נכס לשלם היטל תיעול.

(ה)    דרישת תשלום שנמסרה לפי –

(1)     סעיפים 2(ג)(1), 6 או 7(ב), תיפרע בתוך 30 ימים מיום מסירתה לבעל הנכס;

(2)     סעיפים 2(ג)(2), 7(ג) ו-(ד) או סעיף קטן (ג), תיפרע בתוך 7 ימים מיום מסירתה לבעל הנכס, ובכל מקרה עובר למתן ההיתר, התעודה או האישור המבוקשים וכתנאי להוצאתם.

שערוך חיובים וחובות

 1. (א) לא שולם במועדו היטל תיעול שנמסרה לגביו דרישת תשלום לפי סעיפים 2(ג)(1), 6 או 7, ייווספו לסכום המצוין בדרישת התשלום תשלומי פיגורים החל במועד שנקבע לתשלומו בחוק עזר זה ועד למועד התשלום בפועל.

(ב)     לא שולם במועדו היטל תיעול שנמסרה לגביו דרישת תשלום לפי סעיפים 2(ג)(2) או 9(ג), תפקע דרישת התשלום; כל דרישת תשלום חדשה שתימסר בטרם הוצאו ההיתר, התעודה או האישור נושא הסעיפים האמורים, לפי העניין, תהיה בהתאם לתעריפי ההיטל המעודכנים ותעמוד בתוקפה ל-7 ימים מיום מסירתה לבעל הנכס.

(ג)     על אף האמור בסעיף קטן (ב), אם ניתנו ההיתר, התעודה או האישור נושא הסעיפים האמורים בלא ששולם ההיטל או חלק ממנו, ייווספו לסכום שלא שולם תשלומי פיגורים, החל במועד שנקבע לתשלומו בחוק עזר זה ועד למועד התשלום בפועל.

טיפול בתעלה

 1. (א) לא יטפל אדם בתעלה, לא יחבר אליה צינור ולא ישתמש במים הזורמים בתוכה, אלא על פי היתר בכתב מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאי ההיתר.

(ב)     לא יטיל אדם לתעלה חפץ, מי שפכים, מים דלוחים, מי פסולת תעשייה או כל נוזל אחר.

(ג)     לא יחסום אדם תעלה, לא יטה מימיה ולא יעשה בהם פעולה אחרת שיש בה כדי לשבש את שימושה הסדיר.

ד)      ראש המועצה רשאי לדרוש בהודעה בכתב ממי שעשה מעשה בניגוד להוראות סעיפים קטנים (א) עד (ג), לבצע את העבודות הדרושות לשם החזרת התעלה למצב שבו היתה נתונה לפני שנעשה המעשה.

(ה)    בהודעה יצוינו התנאים, הפרטים והדרכים לביצוע העבודות וכן התקופה שבה יש לבצען.

(ו)     מי שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה.

התקנת תעלה בידי בעל נכס

 1. (א) ראש המועצה רשאי, בהודעה בכתב, לדרוש מבעל נכס, או להתיר לו, לבקשתו, לבצע עבודות תיעול לצורך התקנת תעלה פרטית לנכסו, שתחובר לתעלה הציבורית, או לשנות או לתקן תעלה פרטית שבנכסו; ההודעה תפרט את התנאים ואת אופן ביצוען של עבודות התיעול, וכן את משך הזמן שבו יש לסיימן.

(ב)     עבודות תיעול לפי היתר או דרישה כאמור בסעיף קטן (א) יתבצעו בהתאם לתנאים שפורטו בהודעה, לפי תכנית ביצוע ומפרטים שאישר המהנדס.

חיוב בעלים משותפים

 1. היה נכס בבעלות משותפת, תחול חובת ההיטל על כל אחד מהבעלים המשותפים בנכס לפי חלקם היחסי בבעלות בנכס.

הטלת חיובים מכוח חוקי עזר קודמים

 1. (א) היתה המועצה מוסמכת לחייב בעל נכס בתשלום היטל קודם או דמי השתתפות על פי חוק עזר קודם (להלן – החיוב הקודם) וזה לא נדרש על ידה, ישלם בעל הנכס למועצה, לפי דרישתה, את החיוב הקודם, וזאת בהתאם להוראות חוק העזר הקודם שמכוחו היתה המועצה מוסמכת להטילו ובכפוף להוראות סעיפים קטנים (ב) או (ג).

(ב)     סכום דמי ההשתתפות שישלם בעל הנכס כאמור בסעיף קטן (א), יעמוד על סכומו המשוערך במועד התשלום בפועל; לעניין זה, "סכום משוערך" – סכומם הנומינלי של דמי ההשתתפות במועד שבו היו אמורים להיות מוטלים לפי חוק עזר קודם בתוספת הפרשי הצמדה מאותו מועד עד למועד התשלום בפועל; ובהעדר אפשרות להתחקות אחר הסכום הנומינלי של עלות עבודות התיעול במועד שבו היו אמורים להיות מוטלים דמי ההשתתפות, המשמש בסיס לחישוב כאמור – סכום עלותה של עבודות התיעול על פי מחירי העלות במועד הטלת החיוב.

(ג)     סכום ההיטל הקודם שישלם בעל נכס כאמור בסעיף קטן (א), ייקבע לפי תעריפי ההיטל הקודם; לעניין זה, "תעריפי ההיטל הקודם" – התעריפים שהיו תקפים בעת היווצרות החיוב הקודם בתוספת הפרשי הצמדה מאותו מועד עד למועד התשלום בפועל.

(ד)     הוראת סעיף קטן (א) תחול ביחס לשטח הקרקע ושטח הבניין כפי שהיו במועד היווצרותו של החיוב הקודם; אין בתשלום היטל קודם כאמור בסעיף קטן (א) כדי לגרוע מחובתו של בעל נכס לשלם היטל בעבור בנייה חדשה שנבנתה בנכס או שהתבקשה בנייתה לאחר מועד היווצרות החיוב הקודם, בהתאם לקבוע בחוק עזר זה.

מסירת הודעות

 1. מסירת דרישת תשלום לפי חוק עזר זה תהיה בדרך של מסירה לידי האדם שאליו היא מכוונת או מסירה במקום מגוריו או במקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה, לידי אחד מבני משפחתו הבגירים או לידי אדם בגיר העובד או המועסק שם או משלוח במכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען מגוריו או עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה; אם אי-אפשר לקיים את המסירה כאמור, תהיה המסירה בדרך של הצגה במקום בולט לעין באחד המקומות האמורים או על הנכס שבו היא דנה.

ועדת הנחות

 1. (א) ועדת הנחות לעניין חוק עזר זה תהיה מורכבת משלושה חברים, כדלקמן: המנהל הכללי של המועצה, גזבר המועצה או עובד מועצה בכיר מטעמו ויועצה המשפטי של המועצה או נציגו.

(ב)     ועדת הנחות תהיה רשאית להפחית מגובה שיעור חיוב שהוטל מכוח חוק עזר זה אם החייב המציא לרשות המקומית בקשה חתומה על ידו ואם התקיימו לגבי המבקש אחד מהתנאים המפורטים בתקנה 2 לתקנות הנחה מארנונה.

(ג)     לשם קבלת ההנחה האמורה, מבקש ההנחה ימציא לרשות המקומית בקשה חתומה ויגבה את בקשתו במסמכים לאימות הפרטים המופיעים בבקשה, לפי הנוסח שבתוספת השלישית.

(ד)     המבקש ימציא פרטים נוספים או מסמכים נוספים לצורך דיון בבקשתו, לפי דרישת גזבר המועצה.

(ה)    ועדת ההנחות תיתן את החלטתה בכתב בצירוף נימוקים; החלטותיה של ועדת ההנחות אינן טעונות אישור של המועצה ואולם הן יונחו על שולחנה.

(ו)     ככל שהמבקש יהיה זכאי להנחה בשל יותר מעילה אחת, לא תוענק למבקש אלא הנחה בגין עילה אחת, שהיא ההנחה הגבוהה בשיעורה מבין ההנחות שלהן הוא זכאי.

(ז)     בכל דרישת תשלום לפי חוק עזר זה, תיכלל הוראה בדבר קיום הוראות סעיפים קטנים (א) עד (ו) וכן התנאים המפורטים בתקנה 2 לתקנות הנחה בארנונה, והאפשרות לקבל הנחה על פיהם.

הצמדה למדד

 1. סכומי ההיטלים שנקבעו בחוק עזר זה, יעודכנו ב-16 בכל חודש שלאחר פרסומו של חוק עזר זה (להלן – יום העדכון) לפי שיעור שינוי המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון שקדם לו.

מגבלת גבייה

 1. מיום ג' בטבת התשע"ז (1 בינואר 2017), הטלת היטל לפי חוק עזר זה תהיה טעונה אישור של מליאת המועצה ושל שר הפנים.

הוראת שעה

 1. על אף האמור בסעיף 17, יעודכנו סכומי ההיטלים שנקבעו בחוק עזר זה במועד פרסומו של חוק עזר זה (להלן – יום העדכון הראשון), לפי שיעור שינוי המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון הראשון לעומת מדד חודש אוגוסט 2011.

 

תוספת ראשונה

(סעיפים 3 עד 5)

היטל תיעול

(א) בעד קרקע, לכל מ"ר משטח הקרקע, שיעור ההיטל בשקלים חדשים: 32.69

(ב) בעד נכס למגורים, לכל מ"ר מהשטח הבנוי, שיעור ההיטל בשקלים חדשים: 54.05

(ג) בעד נכס אחר, לכל מ"ק מהשטח הבנוי, שיעור ההיטל בשקלים חדשים: 14.41

תוספת שנייה

(סעיף 2(ב)(1) ו-(2))

טופס 1

לכל מאן דבעי,

הח"מ, מהנדס …………………………… המועצה המקומית קריית עקרון מאשר בזה כי התכניות לביצוע עבודות התיעול ברח' ………………………………….. מצויות בשלבי גמר, וכי בכוונת המועצה לצאת למכרז לביצוע עבודות התיעול האמורות/ להתקשר כדין בדרך של …………………… לביצוע עבודות התיעול האמורות וזאת לא יאוחר מיום ……………………

……………………………………………….

מהנדס המועצה

טופס 2

לכל מאן דבעי,

הח"מ, מהנדס …………………………………….. המועצה המקומית קריית עקרון מאשר בזה כי הליך תכנון עבודות התיעול ברח' ………………………………….. מצוי בעיצומו, וכי תחילת עבודות התיעול צפויה להתקיים לא יאוחר מיום …………………………………

……………………………………………….

מהנדס המועצה

 

ז' בכסלו התשע"ז (7 בדצמבר 2016)

חובב צברי – ראש המועצה המקומית קריית עקרון