שטחים ציבוריים פתוחים

חוק עזר לקריית עקרון (שטחים ציבוריים פתוחים), התשע"ז- 2016

פורסם: חש"ם 864, התשע"ז (29.12.2016), עמ' 174

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 14, 22, 23 ו-24 לפקודת המועצות המקומיות  (להלן – הפקודה), מתקינה מועצת המועצה המקומית קריית עקרון חוק עזר זה:

הגדרות

 1. בחוק עזר זה –

"אדמה חקלאית" – קרקע שאין עליה בניין, שייעודה על פי תכנית הוא לחקלאות ושלא ניתן לגבייה היתר לשימוש למטרה אחרת, ואין משתמשים בה בפועל למטרה אחרת;

"אישור בקשה להיתר בנייה" – אישור בקשה למתן היתר בנייה בידי מוסד התכנון המוסמך לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965 (להלן – חוק התכנון והבנייה);

"בנייה חדשה" – הקמת בניין חדש בנכס או תוספת לבניין קיים הניצב בנכס;

"בנייה חורגת" – בנייה חדשה שנבנתה בלא היתר בנייה או בסטייה מהיתר;

"בניין" – מבנה, בין שהוא ארעי ובין שהוא קבוע, בין שבנייתו הושלמה ובין אם לאו, הבנוי אבן, בטון, טיט, ברזל, עץ או חומר אחר, לרבות חלק של מבנה כאמור וכל המחובר לו חיבור של קבע;

"בעל נכס"

(1)     בנכסים שאינם מקרקעי ציבור כהגדרתם בסעיף 107 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן – חוק המקרקעין) – הבעל הרשום של הנכס, ובהעדר רישום – בעלו של הנכס מכוח הסכם או מסמך מחייב אחר, ובהעדרו – מי שזכאי כדין להירשם כבעל הנכס, ובהעדרו – מי שזכאי להפיק הכנסה מהנכס או ליהנות מפירותיו של הנכס כבעלים;

(2)     בנכסים שהם מקרקעי ציבור כאמור – החוכר לדורות כמשמעותו בחוק המקרקעין, בין שבדין ובין שביושר, ובהעדר חוכר לדורות – מי שניתנה לו הרשאה להשתמש בנכס, שניתן לראותה מבחינת תוכנה כבעלות או כחכירה לדורות; ובהעדר חוכר לדורות או בר-רשות כאמור – בעלו של הנכס;

"דמי פיתוח" – דמי פיתוח ששולמו בגין נכס לרשות מקרקעי ישראל או למי מטעמה בעבור מימון עלות הקמת שטחים ציבוריים פתוחים, ובלבד שסכומם אושר בידי רשות מקרקעי ישראל;

"היטל או היטל שצ"פ" – היטל להקמת שטחים ציבוריים פתוחים;

"היתר בנייה", "סטייה מהיתר", "שימוש חורג", "תכנית" – כמשמעותם בחוק התכנון והבנייה;

"הפרשי הצמדה", "מדד", "תשלומי פיגורים" – כהגדרתם בחוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה), התש"ם-1980;

"יציע", "עליית גג" – כהגדרתם בפרט 1.00.1 לתוספת השלישית של תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל-1970 (להלן – תקנות היתר בנייה);

"המהנדס" – מהנדס המועצה או עובד המועצה שהמהנדס אצל לו את סמכויותיו, כולן או מקצן, לפי סעיף 6 לחוק הרשויות המקומיות (מהנדס רשות מקומית), התשנ"ב-1991, לעניין חוק עזר זה;

"המועצה" – המועצה המקומית קריית עקרון;

"מרפסת" – חלק חיצון של בניין אשר –

(1)     רצפתו קשורה לרצפת פנים הבניין ודלת מעבר ביניהם;

(2)     לא יותר משלושה רבעים מהיקף רצפתו מוקפים קירות;

(3)     לאורך שאר שוליו ניצב מעקה שגובהו אינו עולה על 1.10 מטר מהמפלס של רצפתו;

"מרתף" – חלק מבניין שהחלל שבין רצפתו ותחתית תקרתו נמצא כולו או רובו מתחת למפלס פני הקרקע המקיפה אותו, או מתחת למפלס כביש או מדרכה הנמצאים במרחק אשר אינו עולה על 1.50 מטר ממישור הקיר החיצון שלו; לעניין זה, "מפלס פני הקרקע" וכן "מפלס כביש או מדרכה" – הגובה של כל אחד מהם במרכז מישור הקיר החיצון כאמור, ולגבי קיר שיש בו תפרי התפשטות – גובהו של כל אחד מהם במרכז שבין כל שני תפרי ההתפשטות האמורים או במרכז שבין תפר התפשטות הסמוך לקצה הבניין ובין קצה הבניין;

"נכס" – כמשמעותו בסעיף 1 לצו המועצות המקומיות (א), התשי"א-1950, ולרבות נכס המיועד או המשמש בפועל למגורים, לתעשייה, מלאכה ומסחר או אחסנה, מבנה עזר או מבנה שירותים בקשר לתעשייה, מלאכה מסחר או אחסנה;

"עבודות להקמת שטחים ציבוריים פתוחים", "עבודות להקמת שטח ציבורי פתוח", "עבודות להקמת שצ"פ" – עבודות להקמת/פיתוח שטחים ציבוריים פתוחים בתחום המועצה לרבות עבודות ופעולות אלה, כולן או חלקן:

(1)     הכנת תכניות לשטחים ציבוריים פתוחים ואישורן, ביצוע התכניות ופיקוח על ביצוע העבודות;

(2)     ביצוע תכניות לשטח ציבורי פתוח, לרבות –

(א)     הצבת ריהוט גן או פרגולות;

(ב)      הצבת מתקני משחק;

(ג)       נטיעות;

(ד)      התוויית שבילים;

(ה)      ריצוף רחובות;

(ו)       התקנת מערכות השקיה;

(ז)      התקנת תאורה;

(ח)      התקנת מיתקני סניטציה לרבות פחי אשפה ושירותים ציבוריים;

(ט)     כל עבודה או פעולה אחרת הדרושה להקמת/פיתוח שטח ציבורי פתוח או הקשורה בה;

"קומה" – חלל המשתרע בין שתי רצפות סמוכות הנמצאות זו מעל זו, הנמדד על פי גובהו המזערי של אותו חלל, כקבוע בפרט 2.03 לתוספת השנייה של תקנות היתר בנייה, ככל שנקבע כזה, ולרבות בנייני עזר, מרתפים, מרפסות, מחסנים, חדרי מדרגות, מעברים, גבליות, מרתפי חניה, חניות מקורות, יציעים, חדרי מעליות, עליות גג וכל שטח אחר בקומה;

"שטח בניין" – הסכום במ"ר של שטחי כל הקומות בבניין לרבות –

(1)     שטחה של בנייה חורגת;

(2)     שטחו של בניין או שטחה של תוספת לבניין העתידים להיבנות שאושרה לגבייהם בקשה להיתר בנייה – לפי השטח שאושר;

"שטח המיועד להפקעה" – שטח המיועד לצורכי ציבור ואשר הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה הודיעה כי בכוונתה להפקיעו בהתאם לסעיפים 5 ו-7 לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור), 1943 (להלן – פקודת הקרקעות);

"שטח המיועד לצורכי ציבור" – שטח קרקע או שטח בניין המיועד בתכנית לצורכי ציבור;

"שטח קומה" – הסכום הכולל במ"ר של שטח ההשלכה האופקית של רצפת הקומה, בתוספת השטח שמתחת לקירותיה החיצוניים והפנימיים;

"שטח קרקע" – שטחה הכולל של הקרקע שבנכס לרבות הקרקע שעליה ניצב בניין;

"שטחים ציבוריים פתוחים", "שטח ציבורי פתוח", "שצ"פ" – שטח המשמש או המיועד לשמש כשטח ציבורי פתוח שכונתי או רובעי הכולל מדשאות, משטחים מרוצפים, משטחים סלולים, מיתקני הצללה, מיתקני משחק, ריהוט גן, פרגולות, מיתקני נופש, ספורט ובידור, גינות נוי, צמחייה, נטיעות, גני שעשועים, מגרשי ספורט, שבילים, מסלולי הליכה ואופניים, רחובות או כיוצא בזה, המשמשים כחלק משטח ציבורי פתוח, לרבות כיכר עירונית ומעבר, ולמעט שטח ציבורי פתוח המיועד לשמש את כלל תושבי המועצה; לעניין זה – "כיכר עירונית" – כיכר הממוקמת בסמוך למוסדות ציבור או לאזור מסחר הכוללת ריצוף או אזורי ישיבה או הצללה או ריהוט גן או אלמנטים מיוחדים אחרים;

"מעבר" – שטח המצוי בין שני כבישים והמאפשר מעבר תשתיות וגישה להולכי רגל בלבד, באזורים קשים טופוגרפית, עשוי לכלול תמיכת קירות, מדרגות אזורים מגוננים ולמעט ריהוט גן;

"תעודת העברה לרשם המקרקעין" – כאמור בסעיף 21 לפקודה;

"תעריפי ההיטל המעודכנים" – תעריפי ההיטל שבתוספת הראשונה בשיעורם המעודכן במועד הוצאת דרישת התשלום לפי חוק עזר זה;

"תעריפי ההיטל שבתוקף" – תעריפי ההיטל שבתוספת הראשונה לפי שיעורם המעודכן ביום התשלום לקופת המועצה;

"תקנות הנחה בארנונה" – תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה בארנונה), התשנ"ג-1993.

היטל שצ"פ

 1. היטל שטחים ציבוריים פתוחים נועד למימון הוצאות המועצה בשל הקמת שטחים ציבוריים פתוחים שכונתיים או רובעיים בשטח המועצה, ובכלל האמור קנייתם, בלא זיקה לעלות של הקמתם או קנייתם של שטחים ציבוריים פתוחים המשמשים את הנכס נושא החיוב דווקא; בסעיף זה, "שצ"פ שכונתי או רובעי" – שצ"פ המיועד לשמש את הנכסים המצויים בשכונה או ברובע שבו הוקם השצ"פ, לפי קביעת המהנדס; החליט המהנדס על קביעת שצ"פ שכונתי או רובעי תונח החלטתו של המהנדס במשרדי המועצה ותהיה פתוחה לעיון הציבור; הודעה על החלטת המהנדס תפורסם בעיתונות בדרך הקבועה בסעיף 1 לחוק התכנון והבנייה ובאתר האינטרנט של המועצה.

החיוב בהיטל

 1. (א) היטל שטחים ציבוריים פתוחים יוטל על בעל נכס בהתקיים אחד מאלה:

(1)     תחילת ביצוע עבודות להקמת שצ"פ המיועד לשמש את הנכס; בסעיף זה – "תחילת ביצוע עבודות להקמת שצ"פ" – גמר תכניות להקמת שצ"פ לאחר אישור מליאת המועצה לביצוע עבודות שצ"פ בקרקע המסומנת בעיגול על גבי  המפה המצורפת לטופס 1 שבתוספת השנייה ובהתאם לאישור המהנדס לפי נוסח טופס 1 שבתוספת השנייה ולפיו בכוונת המועצה לצאת למכרז לביצוע עבודות להקמת השצ"פ או להתקשר כדין בדרך אחרת לביצוע העבודות כאמור, בתוך 12 חודשים ממועד מתן האישור;

"שצ"פ המיועד לשמש את הנכס" – שצ"פ שקבע לגביו המהנדס כי הוא מיועד לשמש את הנכס;

(2)     אישור בקשה להיתר בנייה; לא קיים שצ"פ המיועד לשמש את הנכס או לא החלו עבודות להקמת שצ"פ המיועד לשמש את הנכס, בעת אישור הבקשה להיתר בנייה כאמור, יאשר המהנדס, לאחר אישור מליאת המועצה לביצוע עבודות שצ"פ בקרקע המסומנת בעיגול על גבי המפה המצורפת לטופס 2 שבתוספת השנייה, לפי הנוסח של טופס 2 שבתוספת השנייה, כי הליך תכנון עבודות שצ"פ המיועדות לשמש את הנכס מצוי בעיצומו ותחילת ביצוע העבודות צפויה בתוך 12 חודשים ממועד מתן האישור;

(3)     בנייה חורגת, ובלבד שבמועד דרישת התשלום קיים שצ"פ המשמש את הנכס או שהתחילו לבצע עבודות להקמת שצ"פ המיועד לשמש את הנכס לפי קביעת המהנדס ובהתאם לאישורו לפי טופס 1 שבתוספת השנייה או שמהנדס המועצה אישר לאחר אישור מליאת המועצה לביצוע עבודות שצ"פ בקרקע המסומנת בעיגול על גבי מפה המצורפת לטופס 2, לפי הנוסח של טופס 2 שבתוספת השנייה, כי הליך תכנון עבודות שצ"פ המיועדות לשמש את הנכס מצוי בעיצומו ותחילת ביצוע העבודות צפויה בתוך 12 חודשים ממועד מתן האישור.

(ב)     חיוב בהיטל שעילתו אישור בקשה להיתר בנייה או בנייה חורגת ישולם גם אם בוצעו עבודות להקמת שצ"פ לפני כניסתו לתוקף של חוק עזר זה.

חישוב ההיטל ואופן תשלומו

 1. (א) היטל שצ"פ יחושב לפי שטח הקרקע ושטח הבניין שבנכס וסכומו יהיה הסכום המתקבל ממכפלת שטח הקרקע ושטח הבניין בנכס, בתעריפי ההיטל הנקובים בתוספת הראשונה.

(ב)     היטל שעילתו קבועה בסעיפים 3(א)(1) או 6(ב) ישולם לפי תעריפי ההיטל המעודכנים; היטל שעילתו קבועה בסעיפים 3(א)(2) או 6(ג) ישולם לפי תעריפי ההיטל שבתוקף.

(ג)     שולם בעד נכס היטל שצ"פ לפי חוק עזר זה (להלן – חיוב ראשון), לא ייכללו שטח הבניין ושטח הקרקע בנכס, בעת הטלתו של החיוב הראשון, במניין השטחים לפי סעיף קטן א, לצורך חישוב ההיטל לפי חוק עזר זה.

(ד)     שולם בעד נכס חיוב ראשון, יחויב בעל הנכס פעם נוספת בתשלום היטל לפי חוק עזר זה, בעד בנייה חדשה שאושרה לאחר ששולם החיוב הראשון.

(ה)    אושרה בקשה להיתר בנייה בעבור בנייה חדשה תחת בניין שנהרס וששולם בעדו חיוב ראשון, יחושב ההיטל בשל הבנייה החדשה על בסיס שטחה בניכוי שטח הבניין שנהרס כאמור.

(ו)     נוכחה המועצה לדעת, לאחר גמר בנייתו של בניין כי שטחו של הבניין בפועל אינו זהה לשטח הבניין כפי שצוין בתכניות הבנייה שעל פיהן שולם ההיטל, תשיב לבעל הנכס או תגבה ממנו, לפי העניין ובהתאם להוראות כל דין, את סכום ההפרש שנובע מפער השטחים שהתגלה; סכום ההפרש כאמור יחושב על בסיס תעריפי ההיטל שהיו בתוקף בעת תשלום ההיטל, בתוספת הפרשי הצמדה.

חיוב בהיטל בגין בנייה חורגת

 1. (א) נבנתה בנייה חורגת, חייב בעל הנכס בתשלום היטל שטחים ציבוריים פתוחים בגין בנייה.

(ב)     לעניין סעיף קטן (א) יראו את יום תחילת הבנייה החורגת כפי שייקבע בידי המהנדס, או את יום תחילת העבודות להקמת השצ"פ המיועד לשמש את הנכס, או את מועד תחילתו של חוק עזר זה, לפי המאוחר שבהם, כמועד שבו התגבש החיוב בתשלום היטל שטחים ציבוריים פתוחים (להלן – מועד התגבשות החיוב).

(ג)     לצורך תשלום ההיטל שצ"פ לפי סעיף זה, תמסור המועצה לחייב דרישת תשלום.

(ד)     סכום ההיטל בשל בנייה חורגת יהיה הסכום הגבוה מבין אלה:

(1)     הסכום המחושב לפי תעריפי ההיטל במועד התגבשות החיוב, בתוספת תשלומי פיגורים;

(2)     אם הועלו תעריפי ההיטל במועד כלשהו לאחר מועד ההתגבשות החיוב (להלן – מועד ההעלאה) – הסכום המחושב לפי תעריפי ההיטל המעודכנים בתוספת תשלומי פיגורים החל במועד המאוחר מבין אלה:

(א)     מועד ההעלאה;

(ב)      חמש שנים טרם המועד שבו התגלתה הבנייה החורגת; לעניין זה, "הועלו תעריפי ההיטל" – העלאת התעריפים באמצעות תיקונו של חוק העזר.

(ה)    שולם ההיטל בגין בנייה חורגת ונהרס הבניין המהווה את הבנייה החורגת בתוך 5 שנים מיום תחילת הבנייה, תשיב המועצה לבעל הנכס את ההיטל ששילם בגין הבנייה החורגת, בניכוי 20% משיעור ההיטל בגין כל שנה או חלק ממנה, בצירוף הפרשי הצמדה מיום התשלום ועד יום ההשבה.

היטל שטחים ציבוריים פתוחים באדמה חקלאית

 1. (א) לא יוטל היטל שטחים ציבוריים פתוחים בגין אדמה חקלאית.

(ב)     חדל נכס מלהיות אדמה חקלאית, מששונה ייעודו בתכנית, חייב בעליו בהיטל לפי הוראות חוק עזר זה.

(ג)     חדל נכס מלהיות אדמה חקלאית, משניתן לגביו היתר לשימוש חורג, חייב בעליו בהיטל לפי חוק עזר זה וההיטל ישולם כתנאי למתן ההיתר.

(ד)     חדל נכס מלהיות אדמה חקלאית בלי ששונה ייעודו בתכנית ובלי שניתן לגביו ההיתר כאמור בסעיפים קטנים (ב) ו-(ג), בהתאמה, יחולו הוראות סעיף 5, בשינויים המחויבים לפי העניין.

חיוב בהיטל בשל שטח המיועד להפקעה

 1. (א) לא יוטל היטל שטחים ציבוריים פתוחים בשל שטח המיועד להפקעה.

(ב)     שילם בעל נכס היטל בעבור נכס ובמהלך חמש שנים שממועד התשלום הוחל בהליך הפקעה לגבי הנכס וניתנה הודעה בהתאם לסעיפים 5 ו-7 לפקודת הקרקעות, תשיב המועצה לבעל הנכס את ההיטל ששילם בניכוי 20% מסכום ההיטל בעבור כל שנה או חלק ממנה, בצירוף הפרשי הצמדה מיום התשלום עד יום ההשבה.

דרישה לתשלום היטל

 1. (א) לצורך תשלום ההיטל, תמסור המועצה לחייב דרישת תשלום שבה יפורטו הסעיף בחוק העזר שמכוחו הוטל ההיטל, סכום ההיטל, המועד לתשלומו, שטח הנכס, תעריפי ההיטל המעודכנים אשר שימשו בסיס לחישוב ההיטל ודרכי תשלום ההיטל.

(ב)     דרישת התשלום תימסר לחייב בעת התגבשות עילת החיוב כאמור בסעיפים 3(א), 5 ו-6.

(ג)     לא נמסרה מסיבה כלשהי דרישת תשלום באחד המועדים הנזכרים בסעיפים המנויים בסעיף קטן (ב) (להלן – מועד החיוב המקורי) רשאית המועצה למסור דרישת התשלום טרם מתן תעודת העברה לרשם המקרקעין או טרם מתן אישורה לצורך העברת זכויות חכירה במינהל מקרקעי ישראל, במקרה זה ייקבע סכום החיוב על בסיס תעריפי ההיטל כפי שהיו בתוקפם במועד החיוב המקורי בתוספת הפרשי הצמדה.

(ד)     אין בפגם שנפל בדרישת תשלום, כדי לגרוע מחובת בעל נכס בתשלום היטל שטחים ציבוריים פתוחים על פי חוק עזר זה.

(ה)    דרישת תשלום שנמסרה לפי סעיפים –

(1)     3(א)(1), 5 או 6(ב) תיפרע בתוך 30 ימים מיום מסירתה לבעל הנכס;

(2)     3(א)(2), 6(ג) או 8(ג) תיפרע בתוך 7 ימים מיום מסירתה לבעל הנכס, ובכל מקרה כתנאי למתן ההיתר, התעודה או האישור המבוקשים.

שערוך חובות בפיגור

 1. לא שולם במועדו היטל שצ"פ שנמסרה לגביו דרישת תשלום לפי סעיפים 3(א)(1), 5 או 6(ב) ייווספו לסכום הנקוב בדרישת התשלום תשלומי פיגורים החל במועד שנקבע לתשלומו בחוק עזר זה ועד למועד התשלום בפועל.

(ב)     לא שולם במועדו היטל שצ"פ שנמסרה לגביו דרישת תשלום לפי סעיפים 3(א)(2), 6(ג) או 8(ג), תפקע דרישת התשלום; כל דרישת תשלום חדשה שתימסר לחייב בטרם הוצאו ההיתר, התעודה או האישור, לפי העניין, תהיה בהתאם לתעריפי ההיטל המעודכנים ותעמוד בתוקפה ל-7 ימים מיום מסירתה לבעל הנכס.

(ג)     על אף האמור בסעיף קטן (ב), אם ניתנו ההיתר, התעודה או האישור נושא הסעיפים האמורים בלא ששולם ההיטל או חלק ממנו, ייווספו לסכום שלא שולם תשלומי פיגורים, החל במועד שנקבע לתשלומו בחוק עזר זה, עד למועד התשלום בפועל.

טעות בחיוב

 1. שולם למועצה בטעות סכום נמוך או גבוה מהסכום המחושב לפי תעריפי ההיטל לפי חוק עזר זה, תגבה המועצה מבעל הנכס או תשיב לו לפי העניין, את ההפרש שבין הסכום ששולם בפועל לבין סכום ההיטל המגיע לפי תעריף ההיטל שהיה בתוקף ביום התשלום, בתוספת הפרשי הצמדה.

חיוב בעלים משותפים

 1. היה נכס מצוי בבעלות משותפת תחול החובה בתשלום ההיטל על כל אחד מהבעלים המשותפים בנכס לפי חלקו היחסי בבעלות בנכס.

קרן ייעודית

 1. סכומי היטל השצ"פ אשר ייגבו יופקדו בקרן ייעודית אשר תשמש אך ורק לצורכי מימון עבודות להקמת שטחים ציבוריים פתוחים.

מסירת הודעות

 1. מסירת הודעה לרבות דרישת תשלום לפי חוק עזר זה, תהיה בדרך של מסירה לידי האדם שאליו היא מכוונת או מסירה במקום מגוריו או במקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה, לידי אחד מבני משפחתו הבגירים או לידי אדם בגיר העובד או מועסק שם, או בדרך של משלוח מכתב בדואר רשום הממוען לאותו אדם לפי מען מגוריו או עסקיו הרגילים, הידועים לאחרונה; אם אי-אפשר לקיים את המסירה כאמור, תהיה המסירה בדרך של הצגת ההודעה במקום בולט לעין באחד המקומות האמורים או הדבקתה על הנכס שבו היא דנה.

ועדת הנחות

 1. (א) ועדת הנחות לעניין חוק עזר זה תהיה מורכבת משלושה חברים, כלהלן: מנכ"ל המועצה, גזבר המועצה או עובד מועצה בכיר מטעמו ויועצה המשפטי של המועצה או נציגו.

(ב) ועדת הנחות תהיה רשאית להפחית מגובה שיעור חיוב שהוטל מכוח חוק עזר זה אם החייב המציא לרשות המקומית בקשה חתומה על ידו ואם התקיימו לגבי המבקש אחד מהתנאים המפורטים בתקנה 2 לתקנות הנחה מארנונה.

(ג)     לשם קבלת ההנחה האמורה, מבקש ההנחה ימציא לרשות המקומית בקשה חתומה ויגבה את בקשתו במסמכים לאימות הפרטים המופיעים בבקשה.

(ד)     המבקש ימציא פרטים נוספים או מסמכים נוספים לצורך דיון בבקשתו, לפי דרישת גזבר המועצה.

(ה)    ועדת ההנחות תיתן את החלטתה בכתב בצירוף נימוקים; החלטותיה של ועדת ההנחות אינן טעונות אישור של המועצה ואולם הן יונחו על שולחנה.

(ו)     ככל שהמבקש יהיה זכאי להנחה בשל יותר מעילה אחת, לא תוענק למבקש אלא הנחה בגין עילה אחת, שהיא ההנחה הגבוהה בשיעורה מבין ההנחות שלהן הוא זכאי.

(ז)     בכל דרישת תשלום לפי חוק עזר זה, תיכלל הוראה בדבר קיום הוראות סעיפים קטנים (א) עד (ו) וכן התנאים המפורטים בתקנה 2 לתקנות הנחה בארנונה, והאפשרות לקבל הנחה על פיהם.

הצמדה למדד

 1. סכומי ההיטלים שנקבעו בחוק עזר זה, יעודכנו ב-16 בכל חודש שלאחר פרסומו של חוק עזר זה (להלן – יום העדכון) לפי שיעור שינוי המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון שקדם לו.

מגבלת גבייה

 1. מיום ה' בשבט התשע"ז (1 בפברואר 2017), הטלת היטל לפי חוק עזר זה טעונה אישור של מליאת המועצה ושל שר הפנים או מי מטעמו.

הוראת שעה

 1. על אף האמור בסעיף 15, יעודכנו סכומי ההיטלים שנקבעו בחוק עזר זה, במועד פרסומו של חוק עזר זה (להלן – יום העדכון הראשון) לפי שיעור שינוי המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון הראשון לעומת מדד חודש ינואר 2010.

 

תוספת ראשונה

(סעיפים 3 עד 5)

היטל שצ"פ

 1. היטל שטחים ציבוריים פתוחים
  (א) קרקע, לכל מ"ר משטח הקרקע, שיעורי ההיטל בשקלים חדשים: 20.40
  (ב) בניין, לכל מ"ר משטח הבניין, שיעורי ההיטל בשקלים חדשים: 33.62

גובה ההיטל בעבור חלק ממ"ר ייקבע באופן יחסי בהתאם לגודלו של החלק ביחס לשיעור ההיטל כאמור.

תוספת שנייה

טופס 1

(סעיף) 3א)(1))

לכל מאן דבעי

הח"מ, מהנדס המועצה המקומית קריית עקרון מאשר בזה כי לאחר אישור מליאת המועצה לביצוע עבודות שצ"פ בקרקע המסומנת בעיגול על גבי המפה המצורפת, התכניות להקמת השצ"פ מצויות בשלבי גמר, וכי בכוונת המועצה לצאת למכרז לביצוע עבודות להקמת השצ"פ האמור/ להתקשר כדין בדרך של …………………………………. לביצוע עבודות להקמת השצ"פ האמור וזאת לא יאוחר מיום …………………………….

……………………………………………….

מהנדס המועצה

 

טופס 2

(סעיף 3(א)(2) ו- 3(א)(3))

לכל מאן דבעי

הח"מ, מהנדס המועצה המקומית קריית עקרון מאשר בזה כי לאחר אישור מליאת המועצה לביצוע עבודות שצ"פ בשטח המסומן בעיגול על גבי המפה המצורפת, הליך תכנון עבודות השצ"פ מצוי בעיצומו, וכי ביצוע עבודות השצ"פ צפוי להתחיל לא יאוחר מיום …………………………

……………………………………………….

מהנדס המועצה

 

ז' בכסלו התשע"ז (7 בדצמבר 2016)

חובב צברי – ראש המועצה המקומית קריית עקרון