רשיונות לאופניים

חוק עזר לקרית עקרון (רשיונות לאופניים), תשכ"ב – 1962

פורסם: ק"ת 1322, תשכ"ב .(14.6.1962), עמ' 2076

בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941, וסעיף 77(א)(4) לפקודת התעבורה, מתקינה המועצה המקומית קרית-עקרון חוק עזר זה:

1. הגדרות בחוק עזר זה –

  • "אופניים" -אופניים או תלת-אופנים שאינם מונעים בכוח מיכני;
  • "המועצה" -המועצה המקומית קרית-עקרון;
  • "ראש המועצה" -לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן;
  • "תושב" -אדם שמקום מגוריו בתחום המועצה;
  • "בוחן" -בוחן שנתמנה על ידי המועצה לבדיקת אופניים שמבוקש עליהם רשיון.

2. רשיון לאופניים

(א) לא ירכב אדם על אופניים בתחום המועצה, אלא אם יש לו עליהם רשיון בר-תוקף מאת ראש המועצה או מאת רשות מקומית אחרת, ומאחורי מושבם קבועה בצורה הנראית לעין לוחית-מספר, שהוצאה על ידי ראש המועצה או על ידי רשות מקומית אחרת.

(ב) העובר על הוראות סעיף קטן (א), דינו – קנס 300 שקלים.*
* תחילה ביום 03.07.1981 חש"ם 76

3. בקשה למתן רשיון

(א) תושב הרוצה ברשיון על אופניו יגיש בקשה לראש המועצה, והוא רשאי ליתן את הרשיון, בהתחשב עם הוראות סעיף קטן (ב), או לסרב לתתו.

(ב) לא יינתן רשיון אלא לאחר שהמבקש המציא תעודה מאת הבוחן המאשרת, שהאופניים שעליהם מבוקש הרשיון נבדקו על ידיו ונמצאו ראויים לשימוש והם מצויידים בפנס אור קדמי, במחזירור – אדום על גבי לבן – על הכנף האחורית, בפעמון ובמעצורים תקינים.

(ג) התעודה האמורה בסעיף קטן (ב) תינתן חינם.

(ד) תקפו של הרשיון הוא עד 31 בדצמבר של השנה שבה ניתן.

(ה) בעד כל רשיון תשולם למועצה אגרה של 2 שקלים, * אולם אם ניתן הרשיון אחרי 30 ביוני, תשולם בעדו מחצית האגרה בלבד.
* תחילה ביום 03.07.1981 חש"ם 76

4. לוחית-מספר

(א) ראש המועצה יתן לכל בעל רשיון לוחית-מספר, והוא יחליף כל לוחית-מספר מטושטשת או פגומה בלוחית-מספר חדשה.

(ב) בעד כל לוחית-מספר תשולם למועצה אגרה של 5 שקלים.*
* תחילה ביום 03.07.1981 חש"ם 76

5. השם

לחוק עזר זה ייקרא "חוק עזר לקרית-עקרון (רשיונות לאופניים), תשכ"ב – 1962".

נתאשר.
כ"ו בניסן תשכ"ב (30 באפריל 1962)
אני מסכים.

אהרון יחיא – ראש המועצה המקומית קרית-עקרון
יצחק בן-אהרון – שר התחבורה
חיים משה שפירא – שר הפנים