הזמנה לקבלת תמיכות

הזמנה לקבלת תמיכות לשנת הכספים 2016

המועצה המקומית קרית עקרון מודיעה, כי עמותות הפועלות בקרית עקרון, שלא למטרות רווח (מלכ"ר) ומבקשות לקבל תמיכות לשנת 2016, בתחומי קהילה, תרבות, נוער וספורט, מוזמנות להגיש בקשה לתמיכה, בהתאם לנוהל מתן תמיכות.
ועדת התמיכות של המועצה תדון רק בבקשות אשר יוגשו במועד, שמולאו בהן כל הפרטים הנדרשים וצורפו אליהן כל האישורים הנדרשים, בהתאם ל"נוהל מתן תמיכות של רשויות מקומיות", שפורסמו על ידי משרד הפנים.
מסמכים להגשת בקשה לקבלת תמיכה, ניתן להוריד מכאן:

מסמכים להגשת בקשה לקבלת תמיכות
תבחינים לחלוקת תמיכות

את הבקשות יש להגיש עד יום ב' 29.02.2016
לגברת רונית איציקסון בגזברות המועצה.
ברורים ניתן לבצע בטלפון 08-6228866