אגרת תעודת אישור

חוק עזר לקרית עקרון (אגרת תעודת אישור) – תשכ"ז 1967

פורסם: ק"ת 1997, תשכ"ז (9.2.1967) עמ' 1441

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו 23- לפקודת המועצות המקומיות, מתקינה המועצה המקומית קרית-עקרון חוק עזר זה:

 1. הגדרות בחוק עזר זה –
  "תעודה" -אישור בכתב בכל ענין שבסמכות המועצה;
  "המועצה" -המועצה המקומית קרית-עקרון.
 2. מתן תעודה
  ראש המועצה רשאי לתת, לאשר או לקיים תעודה או העתק תעודה.
 3. אגרה
  (א) המבקש מראש המועצה תעודה ישלם למועצה אגרה בשיעור הנקוב בתוספת.
  (ב) המועצה רשאית להפחית את האגרה או לוותר עליה אם המבקש הוא עני, או מוסד לצרכי צדקה, חינוך או דת שמטרתו אינה הפקת רווחים.
 4. ביטול
  חוק עזר לכפר-עקרון (אגרת תעודת אישור), תשכ"ב 1962 – בטל.
 5. השם
  לחוק עזר זה ייקרא "חוק עזר לקרית-עקרון (אגרת תעודת אישור), תשכ"ז – 1967".

תוספת (סעיף 3) תחילה ביום 30.8.1983, חש"ם 192

(א) תעודה –

 1. בעניין הנוגע לקרקעות, בנינים וירושות, פרט לרישום דירה בבית משותף בלשכת רישום המקרקעין האגרה: 150 ש"ח
 2. בעניין רישום דירה בבית משותף בלשכת רישום המקרקעין האגרה: 90 ש"ח
 3. בכל עניין אחר האגרה: 50 ש"ח

(ב) העתק תעודה האגרה: 15 ש"ח

 

כ"ט בטבת תשכ"ז (11 בינואר 1967)
נתאשר.
לבי משה – ראש המועצה המקומית קרית-עקרון
חיים משה שפירא – שר הפנים