אגרת ביוב

חוק עזר לקרית עקרון (אגרת ביוב) תשל"ב 1972

פורסם: ק"ת 2806, תשל"ב (10.2.1972), עמ' 645

תיקון: חש"ם 614, תש"ס (20.12.1999), עמ' 62

בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות, וסעיפים 37, 38 ו 39 – לחוק הרשויות המקומיות (ביוב), תשכ"ב – 1962, מתקינה המועצה המקומית קרית-עקרון חוק עזר זה:

הגדרות

1. בחוק עזר זה –
"המועצה" – המועצה המקומית קרית-עקרון;
"ראש המועצה" – לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן;
"מחזיק" – המחזיק בפועל בנכס המחובר לרשת הביוב של המועצה;
"מפעל תעשיה רטובה" – מפעל שנשפך ממנו מטר מעוקב של שופכין לשעה לדונם לפחות או ארבעה מטרים מעוקבים של שופכין ליממה לדונם לפחות.

אגרת ביוב

2. המחזיק ישלם אגרת ביוב בשיעור שנקבע בתוספת.

משלוח הודעה לחייב

3. ראש המועצה ישלח הודעה לחייב המפרטת את סכום האגרה הנדרש ממנו.

מועד תשלום האגרה

4. אגרת ביוב תשולם יחד עם אגרת המים המשתלמת לפי חוק עזר לקרית-עקרון (אספקת מים), תשכ"ו – 1966.

מסירת הודעה

5. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו היתה מכוונת, או נמסרה במקום מגוריו, או במקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה, לידי אחד מבני משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או מקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה; אם אי-אפשר לקיים את המסירה כאמור, תהא המסירה כדין אם הוצגה ההודעה במקום בולט באחד המקומות האמורים או נתפרסמה בשני עתונים יומיים הנפוצים בתחום המועצה שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית.

השם

6. לחוק עזר זה ייקרא "חוק עזר לקרית-עקרון (אגרת ביוב), תשל"ב – 1972".

תוספת

(סעיף 2)
תיקון: תש"ס

שיעורי האגרה
בשקלים חדשים *
לכל מ"ק מים הנצרכים, למעט מים להשקיה –
לתעשיה, למלאכה, למשרדים ולמסחר (שפכים לא מזיקים) – 3.20 ש"ח
למגורים ולמוסדות ציבור – 2.10 ש"ח

 


 

* על אף האמור בחוק עזר לקרית עקרון (הצמדה למדד), התשמ"ג – 1982, יעלו שיעורי אגרת ביוב שנקבעו בתוספת זו,  ב – 1.1.2000 (להלן – יום ההעלאה הראשון), בשיעור עליית מדד המחירים לצרכן (להלן – מדד) שפורסם לאחרונה לפני יום ההעלאה הראשון לעומת המדד שפורסם בחודש מרס 1999; חש"ם 614.

נתאשר.

ט"ז בטבת תשל"ב (3 בינואר 1972)

משה לבי
ראש המועצה המקומית קרית-עקרון

יוסף בורג
שר הפנים