הסדרת השמירה

חוק עזר לקריית עקרון (הסדרת השמירה), תשל"ה – 1975

פורסם: ק"ת 3282, תשל"ה (16.01.1975), עמ' 704

בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות, וסעיפים 3 ו 6 – לחוק הרשויות המקומיות (הסדרת השמירה), תשכ"א – 1961 (להלן – החוק), מתקינה המועצה המקומית קרית עקרון חוק עזר זה:

הגדרות

1. בחוק עזר זה –
"המועצה" – המועצה המקומית קרית עקרון;
"רשות" – רשות השמירה שהוקמה לפי סעיף 2;
לכל מונח אחר תהא המשמעות שיש לו בחוק ובצו המועצות המקומיות (א) תשי"א – 1950.

רשות השמירה

2. בתחום שיפוטה של המועצה תוקם רשות, וכל עוד לא הוקמה רשות כאמור או אם חדלה לפעול – ימלא הממונה על השמירה או הפועל מטעמו את תפקידיה של הרשות על פי החוק ועל פי חוק עזר זה.

מינוי הרשות

3. המועצה תמנה את הרשות מבין תושבי תחום שיפוטה של המועצה שהם בעלי זכות בחירה למועצה.

הרכב הרשות

4. מספר חברי הרשות יהיה שלושה.

הודעה על מינוי

5. המועצה תודיע לתושבי תחום שיפוטה בדרך שתיראה לה על מינוי הרשות, הרכבה וכל שינוי בהרכבה.

חובת השמירה

6. הסדרת חובת השמירה לפי חוק עזר זה תהיה בהתאם להוראות הרשות.

רשימת החייבים בשמירה

7. הרשות תערוך רשימה של תושבי תחום שיפוטה החייבים בשמירה.

בדיקה רפואית

8. תושב תחום השיפוט של המועצה חייב למלא אחרי הוראות הרשות בכל הנוגע לבדיקות רפואיות לשם קביעת כשרו לשמירה.

קביעת מועדי השמירה

9. הרשות תקבע את סידורי השמירה ואת היום ואת השעות שבהם חייב תושב הרשות ברשימה (להלן – השומר) לצאת לשמירה.

חובת השומר

10. השומר חייב למלא אחרי הקביעה כאמור בסעיף 9.
הצגת הרשימה

11. הרשימה וכל סידור לשמירה הנעשה לפיה, יוצגו בתחום המועצה, במשרד המועצה ובכל מקום ציבורי אחר שתורה הרשות.

מסירת העתק הרשימה

12. על אף האמור בסעיף 11, רשאית הרשות למסור לכל שומר העתק מהרשימה ומהסידור לשמירה במקום להציגם כאמור באותו סעיף.

תפקיד השומר

13. שומר שהוטל עליו לצאת לשמירה חייב למלא את תפקידו כראוי, להישאר על משמרתו עד שיוחלף או ישוחרר כדין ולמלא אחרי הוראות הממונה על השמירה בכל הנוגע לשמירה.

ענשים

14. העובר על הוראות חוק עזר זה, דינו – קנס 300 לירות, ואם הורשע כבר בעבר על עבירה כאמור – מאסר שלושה חדשים או קנס 300 לירות.

השם

15. לחוק עזר זה ייקרא "חוק עזר לקרית-עקרון (הסדרת השמירה), תשל"ה – 1975".

 

נתאשר.
ד' בטבת תשל"ה (18 בדצמבר 1974)

 

יהודה שלמה – ראש המועצה המקומית קרית עקרון
יוסף בורג – שר הפנים