היטל ביוב

חוק עזר לקרית עקרון (היטל ביוב), תשל"ב – 1972

פורסם: ק"ת 2806, תשל"ב (10.2.1972), עמ' 646

על אף האמור בחוק עזר לקרית עקרון (הצמדה למדד), התשמ"ג – 1983, יעלו סכומי ההיטל המפורטים בחוק עזר זה, ב – 1 בחודש שלאחר פרסומו, לפי שיעור עליית המדד שפורסם לאחרונה לפני המועד האמור לעומת המדד שפורסם בחודש ספטמבר 1984.
בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו 23 לפקודת המועצות המקומיות, וחוק הרשויות המקומיות (ביוב), תשכ"ב – 1962 (להלן – החוק), מתקינה המועצה המקומית קרית-עקרון חוק עזר זה:

הגדרות

1. בחוק עזר זה –
"ביוב" – ביב ציבורי או ביב מאסף על כל מיתקניהם, למעט מכון טיהור;
"מ"ר של בניה" – מ"ר של בניה לפי הבנוי למעשה;
"המועצה" – המועצה המקומית קרית-עקרון;
"ראש המועצה" – לרבות מי שהוסמך על ידיו לענין חוק עזר זה;
"היטל ביוב" – היטל המוטל לשם כיסוי הוצאות של התקנת ביוב או קנייתו כאמור בסעיף 17 לחוק;
"נכס" – בנין או קרקע בתחום המועצה, למעט רחוב.

היטל ביוב

2. בעלי כל נכס שנמסרה להם הודעה כדין על התקנתו או קנייתו של ביוב שישמש אותו נכס, חייבים בהיטל ביוב בשיעורים שנקבעו בתוספת לכל שלב כאמור בסעיף 16 לחוק.

בניה נוספת

3. נוספה בניה לנכס אחרי מסירת הודעה כאמור בסעיף 2, חייב בעליו בהיטל ביוב לכל מ"ר של בניה שנתווספה בשיעורים שנקבעו בתוספת.

חיבור ביב פרטי לביוב

4. (א) חיבור ביוב פרטי לביוב לא ייעשה אלא על ידי ראש המועצה.
(ב) בעל נכס או מחזיקו הרוצה בחיבור ביב פרטי שבנכסו לביוב, יגיש למהנדס המועצה בקשה בכתב ותכנית החיבור, ואם היה הביב בתחומה של רשות מקומית אחרת יצרף את הסכמת אותה רשות מקומית לכך.

איסור פגיעה בביוב

5. לא יפגע אדם, לא יזיק ולא יפגום ביוב השייך למועצה.

מסירת הודעה

6. מסירת הודעה לפי חוק זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת, או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקיו הרגילים, או הידועים לאחרונה, לידי אחד מבני משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב רשום אל אותו אדם לפי מען מגוריו או במקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה; אם אי אפשר לקיים את המסירה כאמור, תהא המסירה כדין אם הוצגה ההודעה במקום בולט באחד המקומות האמורים או נתפרסמה בשני עתונים יומיים הנפוצים בתחום המועצה, שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית.

עונשין

7. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה דינו – קנס 80,000 שקלים , *ואם היתה העבירה נמשכת, דינו – קנס נוסף 3200 שקלים * לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו.

* תחילה ביום 9.5.1985, חש"ם 274

השם

8. לחוק עזר זה ייקרא "חוק עזר לקרית-עקרון (היטל ביוב), תשל"ב – 1972".

תוספת
(סעיפים 2 ו 3)
תחילה ביום 29.03.1985, חש"ם 268

היטל ביוב לביב ציבורי –
1. לכל מ"ר של קרקע (לרבות הקרקע שהמבנה עומד עליה) – באזור תעשיה ומסחר 1000 ש"ח
באזור מגורים 800 ש"ח
2. לכל מ"ר של בניה או תוספת לבנין קיים בכל קומה, לפי מידות חוץ – באזור תעשיה ומסחר 3000 ש"ח
באזור מגורים 2000 ש"ח

נתאשר.
כ"ט בטבת תשל"ב (16 בינואר 1972)

אהרוני יחיא
ראש המועצה המקומית קרית-עקרון

יוסף בורג
שר הפנים